.: Projekty


Jeho jméno je JSEM
od autora Jiřího Svobody

Knihu, která náleží do žánru literatury faktu,
jsem doprovodil vlastními ilustracemi a fotografiemi.

V knize se zabývám základními otázkami pro-vázejícími lidstvo od počátků jeho existence. Snažím se v ní prezentovat osobu Boha mo-derním způsobem.

Pokusil jsem se z křesťanství "odfiltrovat" řadu církevních dogmat, které nemají oporu v Bibli ani v realitě prvních křesťanských společenství. Polemizuji též s fundamentálními přístupy některých nových církví, které ke škodě víry v Boha ignorují vědecké poznatky a vytvářejí spo-lečenství fundamentalistů. Biblický literarismus (doslovné chápání biblických textů) podrobuji kritice a snažím se prezentovat teorii, která se snaží podpořit víru v existenci Boha prostře-dnictvím nejnovějších vědeckých poznatků z fy-ziky, astronomie, biologie a také historie lidské společnosti.

V úvodu knihy sice uvádím myšlenku, že Boha nelze dokázat exaktním způsobem a lze ho přijmout jen prostřednictvím víry, přesto jsem nalezl mohutnou řadu vědeckých indicií, které podle mne o existenci této nejvyšší transcen-dentní bytosti svědčí.

Možnost objednání a detailní prezentace knihy na tel. 723 524 365.